Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wat men de speciale uitdrukkingswijze der socialisten waant, het woord klasse en den term klassenstrijd willen verbannen. Wij meenen met de enkele hier boven gegeven voorbeelden te hebben aangetoond, dat men, zoo doende, slechts blijk geeft de historische waarheid niet te kennen, dat noch het begrip klasse, noch dat van klassenstrijd iets specifieks socialistisch is, of een uitvinding" van de moderne communisten (Marx en engels). Marx en engels, alsmede hun school, hebben niets anders gedaan dan het begrip klasse nader omschrijven en den klassenstrijd in de geschiedenis als motorischen factor stelselmatig na te speuren. Wie er, uit een soort koppigheid plezier in vindt om b.v. liever van „socialen strijd" te spreken of aan het woord „maatschappelijke groep" den voorrang te geven boven dat van klasse, hem zij dat genoegen volgaarne gegund. Al heeft hij historisch en wetenschappelijk ongelijk.

Historisch en wetenschappelijk ongelijk, omdat het woord en het begrip klasse en de idee van den klassenstrijd onverbrekelijk samenhangen met de ontwikkeling der moderne, kapitalistische maatschappij.

Noch de middeleeuwen, noch de standenmaatschappij der nieuwere geschiedenis tot de Fransche Revolutie kende het woord klasse en het begrip maatschappelijke klasse, zooals dat uit de klasse-worstelingen en den maatschappelijken en partij-strijd van het laatste tiental jaren der 18e eeuw in Frankrijk en het eerste dertigtal jaren der 19e eeuw, nauwkeuriger gezegd, de eerste 15 jaar na den val van het Napoleontische Rijk ontstaat. De moderne geschiedschrijver onderkent ongetwijfeld ook in die eeuwen, gelijk in de Oudheid, reeds wat wij klassen noemen en haar onderlinge worsteling. Marx en engels grijpen in den aanvang van hun Communistisch Manifest tot den strijd in het oude republikeinsche Rome tusschen Patriciërs en de Plebs als een klassenstrijd terug. Doch al is het volkomen waar, dat in elke gemeenschap, waar door een zekere differentiatie in bezit, de rol van de onderscheiden personen in het productieproces een geheel verschillende is geworden, wetenschappelijk reeds mag gesproken worden van klasse-verschillen, het is niet minder waar, dat eerst de volledig ontwikkelde burgerlijke maatschappij, waarvoor eerst de Fransche Revolutie in Europa de baan opende, voor de klassen en den onverhuiden klassenstrijd vrij baan maakt in dezen zin,

Sluiten