Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk wij reeds vroeger, in een vóór den oorlog verschenen brochure aan de lezers van deze uitgave hebben pogen aan te toonen J), wordt het inzicht in de worsteling der klassen voor velen misschien nog 't meest verduisterd door het feit, dat met den strijd der klassen een strijd der partijen gepaard gaat, zoodat de klassenstrijd voor een belangrijk deel den vorm aanneemt van een strijd van partijen. Ook de politieke partijen zijn wezenlijk eerst producten der ontwikkelde burgerlijke maatschappij. Noch de middeleeuwen, noch de standen-staten en „absolute" monarchieën der i6de, 17de en 18de eeuw kennen partijen in de moderne be1 teekenis des woords, al vinden wij in Engeland reeds in de 17de en 18de eeuw de embryonale vormen der organisaties, die zich later tot partijen zullen ontwikkelen. De partijstrijd is evengoed een verschijnsel der 19de eeuw als de (moderne) klassenstrijd. Doch de partij-strijd is niet de eenige vorm, waarin de klassenstrijd zich manifesteert. En nog veel minder vindt een bepaalde klasse zuiver haar uitdrukking in een bepaalde partij.

Het zij ons vergund, ter toelichting van de verhouding van klasse tot partij en klassenstrijd tot partijstrijd hier nog eens weer te geven wat wij reeds in de bovengenoemde brochure citeerden. Omdat het begrip van de klasse en van den klassenstrijd daardoor eerst helder kan worden.

Wanneer men het begrip klasse definieert als het geheel van degenen, die in een bepaalde maatschappij in hoofdzaak onder dezelfde arbeids- en bestaansvoorwaarden, in dezelfde levensverhouding tot het geheele economische proces leven, dan moet men goed in 't oog vatten, dat een klasse, d. w. z. een dusdanige groep van personen, die trouwens uit den aard der zaak een onophoudelijk wisselend en veranderend geheel is in dezen zin, dat zij voortdurend zich wijzigt wat betreft de haar samenstellende individuen, zich eerst in den loop van haar ontwikkeling als klasse bewust wordt, en dat wel te eerder naarmate zij tot maatschappelijke macht geraakt.

- „Zooals een klasse nog niet, zoodra zij zich als klasse bewust gaat worden, reeds iets in zich afgeslotens en een eenheid is, doch zich als product der historische ontwikkeling met deze ontwikkeling zelf wijzigt, zoo is ook de inhoud, de intensiteit en de for-

J) De Antithese en de Arbeiders. Hollandia-Drukkerij, 1913.

Sluiten