Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat strijdig is met het arbeidersbelang. Zij krijgen groote massa's meerwaarde, genieten daardoor voorrechten van macht en bezit, die ze op hoogen prijs stellen en niet gemakkelijk zullen loslaten. Wij noemen hen met hun aanhang van hooge ambtenaren, geestelijken en andere dienaren, de bezittende klasse, en als wij dan vragen naar de grens tusschen bezitters en niet-bezitters, kunnen we zeggen: aan den eenen kant staat de minderheid die de rijk' dommen tot zich heeft getrokken, en die het stelsel waardoor zij regeert en geniet wil handhaven tegenover de rest van de bevolking, de groote massa, arbeiders en arbeiders-gelijken, die samen vormen de niet-bezittende klasse". Heel helder is dit niet. Verschillende vragen rijzen. Hoeveel productiemiddelen moet iemand bezitten om een eigen belang te hebben, dat strijdig is met het arbeidersbelang? Wanneer is een hoeveelheid meerwaarde omvangrijk genoeg om den naam van „groote massa" te verdienen? Welke ambtenaren genieten het voorrecht, met het epitheton ornans „hoog" te worden aangeduid? Nog bedenkelijker is het gesteld ten aanzien van de geestelijken. De dominee's der Blijde Wereld-groep, die zich bewust zijn geworden, dat zij op schandelijke wijze worden uitgebuit, zullen deswege wellicht de eer worden waardig gekeurd onder de niet-bezitters te worden geteld, ook al trekken zij aan rente van effecten eene groote massa meerwaarde. Maar die arme dorpspredikanten, die niet anders ontvangen dan een schamel traktement van f iooo of f1200, die naar hun beste weten en eerlijke overtuiging hunne geheele gemeente, hoog en laag, rijk en arm, wijzen op de plichten van het Christendom, — mogen zij zoo eenvoudig weg worden gerangschikt onder de bezitters, onder het voorwendsel, dat zij de dienaren zijn van de betrekkelijk weinige eigenaren, die zóóveel productiemiddelen bezitten, dat zij een' eigenbelang hebben, dat strijdig is met het arbeidersbelang ?

Waarlijk, het is aan de hand van het criterium, door den heer van der goes aangegeven, uitermate moeilijk uit te maken, voor tal van personen, aan welke zijde zij zich hebben te scharen en tegen wie zij moeten vechten. En het is niet onbegrijpelijk, dat onder deze omstandigheden velen er van af zien om den klassenstrijd te voeren.

De schablone, waarmede de sociaal-democratie voortdurend heeft gewerkt, is onbruikbaar gebleken. Ook door haar eigen

Sluiten