Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATUTEN.

Artikel i.

Het doel van het Genootschap is bevordering der kennis van den Oost-Indischen Archipel en van de omliggende landen, inzonderheid wat betreft de taal-, land- en volkenkunde.

Artikel 2.

Het Genootschap tracht het in artikel 1 omschreven doel te bereiken door:

1. het maken-van verzamelingen, betrekking hebbende op de door het Genootschap beoefende onderwerpen, en het in ruil afstaan van daarin aanwezige doubletten;

N. het uitgeven van:

a. verhandelingen,

b. e§n tijdschrift,

c. notulen der vergaderingen, iiéM

d. afzonderlijke werken,

e. catalogi van 's Genootschaps verzamelingen;

III. het instellen en uitlokken van onderzoekingen, benevens het geven van inlichtingen en het verstrekken van in 's Genootschaps verzamelingen aanwezige hulpmiddelen aan allen, die zich bezig houden met de binnen den kring van liet Genootschap liggende studiën;

IV. het ruilen zijner edita tegen die van andere instellingen van verwante strekking.

Artikel 3.

De verzamelingen van het Genootschap zijn: de boekerij,

Sluiten