Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ethnographisch museum,

het oudheidkundig museum,

het munt-, penning- en zegelkabinet,

de verzameling handschriften.

Artikel 4.

Het Genootschap is te Batavia gevestigd.

Artikel 5..

Het Genootschap bestaat uit donateurs, gewone en buitengewone leden, correspondeerende leden en eereleden.

Artikel, 6.

Aan de donateurs en alle leden, behalve de buitengewone, worden de na hun toetreden door het Genootschap uitgegeven werken gratis toegezonden, behoudens die bedoeld bij artikel 2, § lid, voor zoover deze, naar het oordeel van het Bestuur, slechts in beperkten kring van rechtstreeksch belang zijn.

De kostelooze toezending van laatstbedoelde werken bepaalt zich aanvankelijk tot hen, die het Bestuur aanwijst, doch geschiedt verder op aanvrage ook aan andere leden. De buitengewone leden ontvangen alleen: het Tijdschrift, de Notulen, de Oudheidkundige Verslagen kosteloos, de overige edita worden tegen verlaagde prijs voor hen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 7.

De gewone leden betalen eene driemaandelijksche contributie van ƒ 10.— ; de buitengewone leden betalen ƒ3.— per kwartaal.

Nederlandsch-Indië tijdelijk verlatende, behouden zij hun lidmaatschap, tenware zij verzoeken van de ledenlijst afgevoerd te worden.

Gedurende hunne afwezigheid ontvangen zij de werken des Genootschaps niet, noch behoeven zij de contributie te betalen.

Sluiten