Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen wanneer zij verklaren die bijdrage te zullen voldoen en haar in Nederlandsch-Indië betaalbaar stellen, hebben zij het recht 's Genootschaps werken aan een door hen op te geven adres te blijven ontvangen.

Artikel 8.

Tot correspondeerende leden kunnen worden benoemd personen, die zich op 's Genootschaps gebied verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 9.

Tot eereleden kunnen worden benoemd zij, die aan het Genootschap of aan de Wetenschap in het algemeen bijzondere diensten hebben bewezen.

Artikel 10.

Tot donateurs worden benoemd personen of instellingen, die aan het Genootschap eene gift van minstens f 1000.— (één duizend gulden) schenken.

Artikel li.

Het Genootschap wordt beheerd door een Bestuur van hoogstens elf leden, die door het Bestuur bij volstrekte meerderheid van stemmen worden gekozen.

Artikel 12.

Uit zijn midden benoemt het Bestuur een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester, Conservatoren der verzamelingen en Redacteuren der edita, behoudens het bepaalde bij alinea 3.

De Secretaris, Penningmeester, en de Conservatoren genieten ieder eene toelage van ƒ 100.— 's maands

Acht het Bestuur het wenschelijk, dat deze functies worden opgedragen aan personen, die geen leden van het Bestuur zijn, dan wordt hunne bezoldiging door het Bestuur bepaald.

Sluiten