Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 13.

Op andere plaatsen dan Batavia kan de Directie uit de daar aanwezige leden vertegenwoordigers kiezen, die de belangen van het Genootschap hebben te behartigen. Zij trachten het streven van het Genootschap in hunnen kring meer bekend te maken en nieuwe leden te werven. Desgewenscht ontvangen zij vergoeding hunner onkosten.

Artikel 14.

Maandelijks houdt het Bestuur eene vergadering, welke strekt tot het bespreken van 's Genootschaps belangen, het regelen van huishoudelijke aangelegenheden en het beslissen nopens zaken, waartoe de medewerking der leden van het Genootschap niet vereischt wordt.

Tot bijwoning dezer vergadering worden de te Batavia aanwezige eereleden uitgenoodigd, die daarin dezelfde rechten als de bestuursleden hebben.

Ook elders woonachtige eereleden kunnen die vergaderingen op gelijken voet bijwonen.

Ilpl Artikel 15.

De benoeming van donateurs en leden geschiedt door het Bestuur.

Artikel 16.

Algemeene vergaderingen, waartoe alle donateurs en leden toegang hebben, worden gehouden zoo dikwijls het Bestuur dit noodig acht, of wanneer tien leden zulks voor een duidelijk omschreven doel verlangen. Hunne voorstellen moeten minstens twee weken vooraf aan het Bestuur worden bekend gemaakt.

De algemeene vergaderingen worden aangekondigd door middel van oproeping in Bataviasche nieuwsbladen, minstens veertien dagen voor den door den Voorzitter bepaalden dag, waarop de vergadering gehouden wordt, met

Sluiten