Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermelding der onderwerpen, die ter tafel zullen komen. Over andere onderwerpen kan in die vergadering geen beslissing worden genomen.-

In eene wettig bijeengeroepen algemeene vergadering zijn, behoudens in het geval bij artikel 17 bedoeld, alle genomen besluiten wettig, ongeacht het aantal opgekomen, buiten het Bestuur staande leden, zelfs bij algeheele afwezigheid dier leden, mits slechts de meerderheid, van de bestuursleden aanwezig zij; in het laatste geval beslist het Bestuur.

Stemgerechtigd zijn alle donateurs en leden; stemming bij volmacht is toegelaten.

artikel 17.

Het besluit tot ontbinding van het Genootschap is slechts geldig, wanneer de volstrekte meerderheid der leden van het Genootschap daarin toestemt.

Artikel 18.

Afzonderlijke, door het Bestuur vastgestelde bepalingen regelen de werkzaamheden der bestuursleden, de orde der vergaderingen, het beheer der verzamelingen enz.

Overgangs-bepalingen. Artikel 19.

Dit reglement treedt in werking op 1 Januari 1918. Artikel 20.

Zij, die op dat tijdstip leden van het Genootschap zijn, 'behouden hun lidmaatschap. Behoudens tegenbericht blijft voor hen de vroegere contributieregeling gehandhaafd.

Artikel 21.

Zij, die op dat tijdstip leden van het Bestuur zijn, worden in die betrekking gehandhaafd.

Sluiten