Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT VAN ORDE.

1. Van den Voorzitter. Artikel t

De Voorzitter regelt de orde der werkzaamheden Hij belegt de vergaderingen.

Hij draagt, wanneer hem zulks noodzakelijk voorkomt aan de leden van het Bestuur bijzondere commissiën op'

Hij zorgt voor de uitvoering van de besluiten der vergaderingen.

Hij houdt het toezicht over de geregelde uitgave der drukwerken van het Genootschap en in het algemeen over al de werkzaamheden, behoorende tot de plichten der bestuursleden.

2. Van den Ondervoorzitter. Artikel 2.

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van den Voorzitter worden diens functiën door den Ondervoorzitter uitgeoefend.

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van den Voorzitter en den Ondervoorzitter neemt het oudst benoemde bestuurslid de functiën van den Voorzitter waar.

3. Van den Secretaris. ""'.'Vï* Artikel 3.

De Secretaris ontvangt alle voor het Genootschap bestemde stukken, behoudens die, welke aan andere bestuursleden op het gebied van het hun toevertrouwde beheer zijn gericht.

Sluiten