Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zorgt voor het archief.

Hij geeft door middel van oproepingsbriefjes aan de leden van het Bestuur en aan de te Batavia aanwezige eereleden kennis van de te houden vergaderingen.

Hij houdt aanteekening van het verhandelde in de vergaderingen en redigeert, voor zooverre de correspondentie niet aan anderen is opgedragen, alle uitgaande stukken; alles overeenkomstig de aanwijzingen van den Voorzitter.

Hij zorgt voor de driemaandelijksche uitgave der notulen van de vergaderingen

Hij houdt een inventaris aan van de voorwerpen, door de Regeering aan het Genootschap ter bewaring afgestaan, en zorgt, dat van dien inventaris jaarlijks in de maand Januari een afschrift aan het betrokken Departement van Algemeen Bestuur wordt ingediend.

Artikel 4.

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van den Secretaris verricht een door den Voorzitter aangewezen bestuurslid zijne werkzaamheden.

4. Van de Verzamelingen en de Conservatoren. Artikel 5.

In de boekerij worden bij voorkeur geplaatst:

a. boeken, plaatwerken en kaarten, in verband staande met het doel van het Genootschap;

b. de drukwerken, in Nederlandsch-Indië uitgegeven, onverschillig van welken aard.

Het ethnographisch museum heeft tot doel, door eene verzameling van ethnographische voorwerpen een aanschouwelijk beeld te geven van het bestaan van den inlander in den Archipel en omliggende landen.

Het oudheidkundig museum is eene verzameling van voorwerpen betreffende het verleden van den Archipel, alsmede van teekeningen, enz., daarop betrekking hebbende, en omvat ook de Compagnies-kamer.

Sluiten