Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kn^f ha"fS,Chrifte7erZamellng °mV3t manuscripten, afkomst,g u,t dezen Archipel en omliggende landen.

rfafr rT£ PT'mg' e" ze^elkabinet kreeft hoofdzakelijk naar het bijeenbrengen der penningen, zegels en zegelstempels, munten en andere ruilmiddelen van den Archfpel landen of "de- lande"' ^ neemi °°k die va" -de're Artikel 6.

Elke verzameling wordt onder de directe leiding van een conservator gesteld. ë

De conservator der boekerij draagt den naam Bibliothecaris

De conservatoren zorgen'voor het onderhouden, catalog.seeren, nummeren-en uitbreiden der aan hunne zorg toevertrouwde verzamelingen. ë

Zij voegen-de bibliothecaris elk kwartaal, de overige conservatoren jaarlijks-aan de Notulen derv rgaderingen V- d— der door hengbeheeS

Binnen de grenzen van het jaarlijks hun toegestane crediet z,jn zij bevoegd te beschikken over de noodige gelden to u.tbre.dmg en onderhoud der verzamelingen

eder hunner ontvangt de voor zijne verzameling bestemde geschenken en brengt daaromtrent in de eerstvolgende vergadering verslag uit. «voigenae

Voor ruiling van doubletten vragen zij vooraf de toestemming van het Bestuur.

Artikel 7.

De dagen en uren, waarop de verzamelingen voor het pubhek toegankelijk zijn, worden door het Bestuur vastgesteld rfP htrTu de'boeker'ï voor «et publiek geopend blijft is de bibhothecans of iemand van zijnentwege daar aanvvezig Artikel 8.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van een conservator wordt de waarneming zijner functiën doör den Voorz,tter t.jdelijk aan een ander bestuurslid overgedragen

Sluiten