Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is bevoegd het uitleenen te weigeren van zeldzame kostbare of moeielijk te vervangen werken

Vergoeding van bij uitleening verloren geraakte of beschadigde boeken wordt, op voorstel van den bibliothecans, door het Bestuur opgelegd. Wanneer het geldt eene of meer afleveringen van een tijdschrift of van eenig bij gedeelten verschenen werk, kan de vergoeding zich-to den geheelen jaargang of het geheele werk uitstrekken.

5. Van 's Genootschaps werken, hunne redactie en het boekenfonds.

Artikel 11.

Van de Verhandelingen, het Tijdschrift en de Notulen ziet zooveel mogelijk, jaarlijks een deel het licht

De be.de eerste, zoomede bij artikel 2, § Ud bedoelde afzonderl.jke werken, zijn bestemd om aan allen, die ch met studiën op 's Genootschaps gebied bezig houden 1 legenhcd te geven de uitkomsten hunner onderzoekingen bekend te maken. Deze kunnen echter ook in dNoZTn opgenomen worden, wanneer zulks om hunnen aard en omvang door het Bestuur wenschelijk wordt geacht

Artikel 12.

Behoudens het bepaalde bij het vorig artikel regelt het Bestuur de w„ze van uitgave van Genootschaps we ken

edhrb^st"16" beStUUrS,ede" * ~ de 2

^ffxss;daarin °p~

Een deel van het Tijdschrift bestaat in den regel uit 36 vel druks en wordt in 6 afleveringen uitgegeven

het^rv^d^ Verhandeli^" -rdt door Zooveel mogelijk wordt elk stuk, in de Verhandelingen opgenomen, afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. ande"ngen

Sluiten