Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven, welke de begrooting overschrijden of buiten de posten der begrooting vallen, mogen door hem niet worden gedaan zonder vergunning van het Bestuur in spoedeischende gevallen van den Voorzitter

Niet dadelijk benoodigde gelden worden door hem zoo mogelijk rentegevend, bij eene door het Bestuur goedgekeurde geldinstelling gedeponeerd.

In de maand januari van elk jaar dient hij aan het Bestuur eene zooveel mogelijk door bescheiden gestaafde rekening en verantwoording in van zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Die rekening en verantwoording stelt de Voorzitter in handen eener commissie van twee bestuursleden, die in de bestuursvergadering van de maand Februari verslag uitbrengt van hare bevinding.

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van den penningmeester, verricht een door den Voorzitter aangewezen bestuurslid diens werkzaamheden.

7. Van de vergaderingen. Artikel 15.

De gewone vergaderingen van het Bestuur zijn wettig wanneer minstens vijf bestuursleden tegenwoordig zijn

Voor buitengewone vergaderingen is de meerderheid der ter plaatse aanwezige bestuursleden voldoende.

Artikel 16.

De dag voor het houden der bestuursvergaderingen wordt bepaald door den Voorzitter.

De leden van het Bestuur worden minstens twee dagen te voren door middel van oproepingsbriefjes van het hou- ' den dezer vergaderingen verwittigd.

Die termijn is niet van toepassing voor door den Voorzitter noodig geachte buitengewone vergaderingen

Sluiten