Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In alle zaken doet de Voorzitter hoofdelijk rondvraag, beginnende bij het lid of de leden, tot wiens of wier bijzonderen werkkring de betreffende zaak behoort.

Alle besluiten, geen personen betreffende, worden mondeling en bij gewone meerderheid van stemmen genomen; de Voorzitter beslist bij staking van stemmen.

Verkiezingen van titularissen geschieden schriftelijk en bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer bij eene herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

8. Van het gebouw en de bedienden.

Artikel 17.

De zorg voor het gebouwj, het toezicht op de bedienden, hunne benoeming, bezoldiging enz. worden, naar gelang van omstandigheden door het Bestuur geregeld.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 Januari 1889 en gewijzigd in die van 7 Januari 1918.

Sluiten