Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatst worden naar de gloeiende tropen en gij zult aan de Hollandsche huizen denken, welke de Hollanders eeuwen geleden in Malakka bouwden. Gij zult u herinneren dat in het verre Japan, in de heerlijke tempels op de bergen van Nikko, nog kunstvoorwerpen bewaard worden, die honderden jaren geleden door Amsterdamsche werklieden in Amsterdam gewrocht werden.

Als in droombeeld zullen voor uw oogen verschijnen de tijden toen de Hollandsche driekleur tot in de verste gewesten wapperde en gevreesd werd — de tijden toen Hollandsche vloten met Hollandsche zeerobben bemand, de geurige specerijen van het verre Indië tot in uwe veste brachten.

Die tijden zijn voorbij. De vloten rusten op de bodems der zeeën en verspreid over den geheelen aardbol zijn de asch en de beenderen van de koene bemanning.

Die tijden zijn voorbij. Het is de geschiedenis van volkeren. Zij komen op, zij hebben hun tijdperk van bloei en dan zinken zij weder terug: Griekenland, Rome, Spanje, zijn het niet allemaal voorbeelden ?

Is het niet de onwrikbare wet van de natuur ? Ziet men het niet alles, in planten, dieren, menschen, ja zelfs in de harde granietrotsen ? Eeuwigdurend bouwt de natuur op' en eeuwigdurend breekt zij weder af. Nieuwe mogendheden verrijzen, oude mogendheden verliezen hun macht. Het is eene wereldwet en niets kan haar stuiten.

Onze tijden van roem mogen voorbij zijn, maar

Sluiten