Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reisd ? Het is iets vreeselijks. Zij zitten geen oogenblik stil, het zijn echte dwarrelgeesten. ,Nu eens zijn zij aan dit raam, dan weder aan dat, en zij be. handelen u met zulk een familiariteit die „shocking" is. Een eet roomcbocolaatjes of een soortgelijke vettige zoetigheid en veegl zijn handjes op uw broek ,*schoon; een tweede is in alle stilte bezig met zijn kleine vingers figuren op uw hoogen hoed te maken, en als gij die lievelingen dan kwaad aankijkt roept een derde: Oh mamma! Look what a funny man. Is'nt he ugly. (0 ma! kijk eens wat een vreemde man, wat is hij leelijk).

Al deze dingen zijn minder aangenaam.

Is het slechts een kort reisje, neem dan eerste klasse, doch op langere tochten kunt gij gerust derde klasse gaan. Deze klasse is in Engeland zeer comfortabel ingericht, en is even goed als de tweede bij ons, en wat uw reisgenooten betreft, daar zult gij geen klagen over hebben.

Gij gaat naar den conducteur, geeft hem een fooitje, zeg* jj„Third smoking", en hij zal wel zorgen dat er geen minder aangename medereizigers in uw coupé komen. De passagiers schijnen zich vanzelf in de derde klassen pe verdeelen. Hier hebt gij .een cou.pé ..gevuld meTr?Eeeren, en daar is, een andere coupé met werkliejpqn, deze laatsten ieder met een kort kleiP#P3e jn denMnond en tabak rookenóje,» die men een half uur afstand in gen wind ruikt.

Bij verschillende maatschappijen heeft men gesJfo: IIde, doch slechts I«te en IIIda klasse-, en uit stat&ae-v

Sluiten