Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen. Deze weg is wel is waar zeer gevaarlijk bij slecbt weer, doch daar is nu weinig vrees voor, en wat de passagiers betreft, deze zijn over het plan verrukt, daar deze koers veel interessanter is dan de opene zee.

Voor het eerst gedurende de reis begeven wij ons, om beter van het heerlijke gezicht te kunnen genieten, op het gedeelte voor de IIde klas-passagiers gereserveerd.

Het onderscheid in de behandeling tusschen 11°^ klas-passagiers op de Engelsche en de Fransche mails is zoo verschillend, dat ik mij daar even bij wil ophouden.

Op de Engelsche mail is bijna het geheele dek voor de I8te klas gereserveerd, terwijl de IIde klas slechts een betrekkelijk klein gedeelte op den voorsteven heeft. Op de dekbuisjes zijn op punten koperen platen aangebracht, waarop te lezen staat dat de IIae klas niet voorbij deze platen komen mag, en wat nog onkiescher is, op sommige booten wordt zelfs een touw gespannen en iedere IIae klas, die zii h voorbij dit touw waagt, wordt door den decksteward weder op zijn plaats gezet.

De valets en „maids" van de Iate klas-passagiers reizen altijd tweede, zoodat bet gezelschap er ook minder pleizierig is, ofschoon men dok II** klassepassagiers heeft, die alleen uit een financieel oogpunt bij die van de I8te klasse ten achter staan, terwijl sommige I8te klasse-passagiers daarentegen zich in de IIde tla8se

meer in hun ,.element" zouden gevoelen.

Sluiten