Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deze moeielijkheden waren zoowel van financiëelen als politieken aard.

Doch de man, die zich de voltooiing van dit kanaal tot levenstaak gesteld had, was „the right man in the right place?; meer diplomaaat dan wel ingenieur, bezielde hij een ieder met zijn geestdrift.

En veel geestdrift had de groote Franschman noodig om den moed niet op te geven, want veel tegenstand moest hij overwinnen en de heftigste tegenstand kwam van een volk, waar men het nooit van verwachten zou — van de energieke, voortvarende Engelschen.

Lord Palmerston, Engelands eerste minister, was het plan vijandig gezind en de Britsohe vijandige geest deed zich ook in Egypte gevoelen. Ook het publiek in het algemeen was niet enthusiastisch voor het kanaalplan, en men beweerde dat het plan niet uit te voeren was, daar er een aanmerkelijk verschil van waterstand tusschen de Boode Zee en de Middellandsche Zee zou zijn. Ik meen dat reeds Napoleon door Fransche ingenieurs opmetingen voor een kanaal had laten doen en men toen tot de conclusie was gekomen, dat de uitvoering groote moeielijkheden op zon leveren wegens het verschil van waterstand tusschen de zeeën. Later werd echter bewezen, . dat deze meening foutief was.

Toen het kanaal eenmaal gegraven was, bemerkte Engeland, welk een reusachtig voordeel het voor de scheepvaart was. Zelfs met de stoomschepen uit die dagen, die slechts 10 knoopen pér uur stoomden,

Sluiten