Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstekend en het geeft den passagiers zekerheid dat, mocht er brand komen, de bemanning haar plicht zal doen.

Bij plotselingen brand of een ander ongeluk kan men verwachten dat „every man shall do his duty." Om verwarring te voorkomen, wordt dan ook bij het uitzeilen van het schip een „Fire station Bill" en een „Life Boat Bill" opgemaakt. Op de eerste lijst, de „Fire station Bill", staat aangegeven wat een ieder van de bemanning in geval van brand doen moet* en op de „Life boat Bill" ziet een ieder, in welke reddingsboot bij geval van schipbreuk hij zich begeven moet.

In de eerste boot is b.v. de kapitein en derde-officier met zooveel matrozen, in de tweede de eerste officier en dokter, in de derde de hoofdmachinist en administrateur enz. Op die manier wordt de bemanning evenredig over alle booten verdeeld en is er in elke boot een officier, die er het bevel over voeren kan.

Op de Engelsche mail wordt er altijd met de grootste zorg op gelet, dat de reddingsbooten in goede orde zijn. Minstens eenmaal per week wordt er een reddingsboot-inspectie gehouden, en dan moet een ieder zich naar de hem aangewezen boot begeven, terwijl de daartoe aangewezen personen de, in zoo'n geval bijna onontbeerlijke, zaken, zooals compas, kaart, sextant, chronometer, lamp etc. medebrengen.

De reddingsbooten zelve worden ook herhaaldelijk

Sluiten