Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbieden het orgel te bespelen, en zoo'n muziekinstrument vindt men op bijna iedere mailboot.

Het altaar bestaat uit een gewone tafel, geheel bedekt met een Engelsche vlag, iets dat op den vreemdeling een eigenaardigen indruk maakt, daar hij merkt dat de Britten zelfs bij den godsdienst hun nationaliteitsgevoel niet vergeten.

De kerkoefening wordt geleid op precies dezelfde manier als dit in Engeland plaats heeft; dej,hymns," de gebeden, de preek enz. De hymns worden staande gezongen, maar als er wat deining staat, is dit niet al te gemakkelijk en men ziet tooneeltjes in de balanceerkunst, die aan het plechtige van het oogenblik schade doen.

Over het algemeen genomen zijn zeelieden nogal godsdienstig, en ik meen dat hun leven op zee hiervan de oorzaak is, want de zee toch schijnt niet alléén op het uiterüjke, maar ook op het innerlijke wezen een invloed uit te oefenen.

Ziet gij daar dien breedgeschouderden man door de straten loopen ? Zijn gezicht is gebruind, zijn oogen zijn doordringend, maar zacht en vriendelijk, zijn gespierde handen zijn met haar bedekt; hij loopt met de handen in den zak en plant zijn beenen wijd Van elkander, de voeten vast op den grond, alsof hij ieder oogenblik een aardbeving verwachtte. Ik behoef het u niet te zeggen, die man is een zeeman;

Sluiten