Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, en ten slotte krijgt men een warmoes, waar niets meer scherp afgeteekend staat, niets dan juist die details, die misschien het minst gewichtig zijn.

Maar het heeft ook zijn voordeel. Al het andere toch is reeds zoo uitvoerig door anderen beschreven, dat ik mij als een herkauwend dier zou voelen, moest ik dat weer naschrijven, terwijl misschien juist de kleinigheden over het hoofd gezien werden,

Van het schip laten wij ons naar wal brengen in een boot, zoo typisch dat ik er even een beschrijving van wil geven.

De boot is merkwaardig smal, zeker niet breeder dan 40 c.M. en daarbij betrekkelijk diep. Zoo'n boot zou natuurlijk terstond omkanteleD, en om dit te voorkomen, is er een soort „outrigger" aan bevestigd — twee gebogen stokken die een bamboe dragen, die op het water rust op eenigen afstand van de boot. Deze booten liggen in werkelijkheid zeer vast, maar als men ze zoo ziet, zou men op het eerste oog denken, .dat zij bijzonder rank waren.

Onze koperkleurige schipper brengt ons veilig naar het hötel vlak bij de kade, en als wij hem zoowat zesmaal meer betaald hebben dan hij eigenlijk hebben moet, gaat hij eindelijk mopperend heen. Wij vleien ons op de verandah in lange stoelen, bestellen een „cocktail*' en wachten op de dingen die komen moeten.

De dingen die komen moeten, zijn natuurlijk de

Sluiten