Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is men nu op de Chineèsche Taart en heeft men inlanders (gewoonlijk Chineezen) als bedienden, dan behoeft men lange na niet die fooien te geven. Wat mij persoonlijk betreft, gaf ik een Chinees nooit een fooi, want juist door bet fooien geven bederft men ze en ze beschouwen het ook in een heel ander en voor ons veel minder vleiend licht.

Een Chinees moet men geen fooi geven. Men betaalt hem zijn salaris voor het werk dat hij te doen heeft, en daarmede is het uit. Komt hij u echter met nieuwjaar of met uwen geboortedag geluk wenschen, dan geeft gij hem een „cumshaw"; dat .is te zeggen, een geschenk in geld, niet ter belooning van zijn bewezen diensten,' maar ter eere van den dag.

Omtrent dit fooien geven herinner ik mij:nog een geval, hetwelk ik te Penang bijwoonde. Hét was tijdens mijn verblijf aldaar, dat ik met twee Hollandsche zeeofficieren op een ochtend naar het park ging om er in de bassins te zwemmen.

Op onzen terugweg stapten wij aan een cafe af om er een cock-tail te drinken, door een van de officieren aangeboden.

Hij vroeg den Chineeschen jongen, die het bracht, hoeveel het kostte, en gaf hem toen 10 cents extra als fooi.

De jongen, die slechts een paar woorden Engelsch sprak, keek het geld na en gaf hem toen die 10 cents terug met de opmerking, dat het maar zoo en zooveel kostte.

Mijn kennis wilde de 10 cents niet terugnemen en

Sluiten