Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschillend karakter van de kapiteins had hier misschien ook eenigen invloed op. Die van de Parramatta, een klein deftig veatje, er altijd zeer gewichtig uitziende, zóó gewichtig, dat men zou meenen, dat het Britsche rijk het zonder hem niet' lang meer uit zou houden. De commandant van de BoUlla daarentegen, eén echte zeerob, zwaar gebouwd en breed geschouderd, een gezicht door weer en wind zóó verweerd, dat het wel een doorgerookte meerschuim leek, en een gullen hartelijken lach.

In een danszaal had hij zijne dame wellicht niet zonder botsingen kunnen besturen, maar op de commandantsbrug van zijn schip, daar was hij op zijn gemak en „The right man in the right place."

Reeds bij den eersten maaltijd merkten wij zijn invloed. Hij was zoo vrij, zoo ongedwongen en lachte zoo vroolijk, dat er direct een gezellige toon onder de passagiers begon te heerschen, een toon die gedurende de geheele reis duurde.

En dit was wel een geluk, want ofschoon er nog verscheidene oude kennissen van de Parramatta bij waren, was er nog een heel nieuw contingent bijgekomen, en één onaangenaam mensch op het schip is net als een slecht ei in een ommelette — hij bederft den heelen boel.

Wij hebben nu, als alles goed gaat, een 5» 6 dagen zeereis, totdat wij weder het anker zullen laten vallen in de haven van Singapore, en dien tijd wensch ik mij ten nutte te maken om den lezer nog het een of ander omtrent het leven op zee te vertellen.

Sluiten