Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er werd geen woord gewisseld, voordat ze weer in het gezelschap terug waren. De rest van den middag duurde beiden lang.

Bij het invallen der schemenng ging men aan tatel. net diner was, in strijd met Normandisch gebruik, eenvoudig en kort. Een zekere verlegenheid scheen de stemming te drukken. Alleen de beide priesters en de vier grondbezitters deden hun best, den vroolijken toon aan te slaan, die, volgens hun opvatting, bij een bruiloftsdiner past. Maar het lachen ging niet van harte en verstomde tellcens weer.

Het was ongeveer negen uur, toen de koffie werd geserveerd. Buiten onder de appe&oomen in den tuin, was het bal champêtre begonnen. Door het geopende venster kon men het feest gadeslaan, zag men de bontgekleurde lampions, die, opgehangen aan de takken der appelboomen, hun onzeker licht verspréidden. De boerinnetjes draaiden en sprongen met hun caveliers in het rond, alsof ze een Indianendans uitvoerden, zwakjes begeleid door twee violen en een klarinet. De muzikanten zaten op keukenstoelen, die boven op een groote, vierkante tafel waren geplaatst. Het gezang der feestvierenden overstemde de muziek van het orkest.

Een paar reusachtige wijnvaten, omgeven door een kring van walmende flambouwen, waren in de onmiddellijke nabijheid opgesteld om den dórst der dansers te lesschen. Een paar dienstmeisjes hadden handen vol werk om de glazen te vullen met bloedrooden wijn of goudgelen cider.

En de dorstige feestgenooten, zoowel de kalme en bedaarde oudjes als de door het dansen en zingen vermoeide jonge boeren en boerinnetjes, allen haastten zich om het ledige glas weer te laten vullen, zoo gauw hun beurt was gekomen.

Op een gedekte tafel stonden brood, boter, kaas en worst. Af en toe nam men een flinken hap, die onder het dansen en lachen verder werd verorberd en deze ongekunstelde, gezonde wijze van feestvieren werkte zoo aanstekelijk op de meer beschaafde gasten, die achter de geopende vensters in den salon toekeken, dat ook bij hen de lust opkwam om

Sluiten