Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar man. Een oogenblik later echter lachte zij om haar angst en met gespannen aandacht wachtte zij op het oogenblik, dat het beest weer te voorschijn zou komen.

En als een groot stuk speelgoed, welks mechaniek door een" onzichtbare veer in beweging wordt gehouden, vertoonde de dolfijn zich bij regelmatige tusschenpoozen, om een seconde later weer onder te duiken. En daar, kijk, daar verschenen nog twee, drie andere van die geweldige zeevisschen, nu eens rechts, dan links van het schip, soms in één groote groep, dan weer ieder afzonderlijk, alsof ze krijgertje speelden. Jeanne klapte opgewonden in de handen en volgde met de grootste, belangstelling de elastische bewegingen der lenige zeemonsters en een trek van teleurstelling kwam op haar kinderlijk gezichtje, toen de beesten plotseling als op commando verdwenen, om zich nog maar af en toe even op grooten afstand van het schip weer te vertoonen.

De avond viel, een kalme, heerlijke avond met prachtigen sterrenhemel. Geen koeltje rimpelde het gladde watervlak; hemel en aarde schenen een vredige rust uit te stralen. Daarginds, achter den gezichtseinder, niet waarneembaar met het menschelijk oog, lag Afrika, welks zwoele lucht men reeds meende in te ademen.

Jeanne en Julien wilden liever aan dek blijven dan hun hut op te zoeken, waar de afschuwelijke lucht van een vrachtboot hing. Zij maakten zich zoo goed mogelijk een legerstede onder den bloqten hemel en hulden zich beiden in een warmen plaid. Julien sliep dadelijk in, maar Jeanne bleef met wijd geopende oogen liggen denken aan het nieuwe en afwisselende van hun reis. Het eentonige geluid van de machine dreunde in haar ooren, boven haar schenen de ontelbare sterren vertrouwelijk te knipoogen.

Eerst tegen den morgen ontfermde de slaap zich over haar, maar de rust duurde slechts kort, want al heel vroeg werd zij gewekt door een luiden zang der matrozen, die hun eenvoudig toilet maakten. Zij schudde ook haar man wakker en samen verlieten zij hun primitieve legerstede.

Sluiten