Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij vroeg zich af, wat zij nu zou gaan doen, welke bezigheid zij zou kunnen vinden voor haar geest, welken arbeid voor haar handen. Zij had weinig lust om weer naar den salon terug te gaan, waar haar moeder een dutje deed. Een wandeling door de velden? Maar alles leek zoo grauw en triest daarbuiten, dat het haar somber stemde.

Toen begreep zij, dat zij niets te doen had, dat geen enkele bezigheid haar wachtte. Haar geheele jeugd, die zij in het klooster had doorgebracht, was gesleten in nutteloos droomen over de toekomst; dat voortdurend onrustige peinzen over wat het leven zou brengen, vervulde toen haar uren, zonder dat zij besefte, hoe de tijd voortsnelde. En toen zij nauwelijks de strenge muren verlaten had, waar binnen die Illusies waren opgewekt, was haar liefdesdroom werkelijkheid geworden. De langverwachte was gekomen, zij had hem lief gekregen, was met hem getrouwd en hij had haar in zijn armen meegenomen zonder dat haar tijd of gelegenheid tot nadenken was gegeven.

Nu zou dus de werkelijkheid van die eerste huwelijksweken haar dagelijksch bestaan worden, nu zouden de poorten, die toegang gaven tot het onbekende, niet meer voor haar behoeven te worden geopend . . . Het was dus gedaan met zalig wachten naar iets, dat nog moest komen . . .

Geen bezigheid, noch vandaag, noch morgen. Zij voelde zich als ontgoocheld, als ontwakend uit een mooien droom.

Zij drukte het brandende voorhoofd tegen het koude vensterglas en, ondanks de donkere wolken» die den hemel bedekten, besloot zij om uit te gaan.

Waren dit dezelfde velden, dezelfde boomen en bloemen van eenige maanden geleden?Waar was de zonnige vreugde van hef teere groen, waar de poëzie der bonte bloemen gebleven? De groote bekoring, die toen was uitgegaan van heel de jonge natuur, scheen niet meer te bestaan. De lanen waren doorweekt door de aanhoudende regenbuien; een kleed van afgevallen, doode bladeren bedekte de paden en de magere takken der populieren waren bijna kaal geworden.

Sluiten