Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haar blik viel op de pendule. De kleine slinger bewoo zich onophoudelijk van links naar rechts, van rechts nas links, altijd in hetzelfde vlugge en regelmatige tempo. E evenals op dien gelukkigen avond, die al zoo lang gelede scheen, welde ook nu een gevoel van teederheid in haar o voor het kleine, sierlijke uurwerk, dat scheen te leven e dat met kloppend hart haar den tijd aanwees.

Bij het terugzien van haar vader en moeder was zij ni< zpo ontroerd geweest als nu, bij dien gouden slinger in ha! eigen kamer.

Julien en zij hadden ieder hun eigen slaapvertrek in g< bruik genomen en in de stilte van haar rustige kamer la Jeanne nog heel lang te luisteren naar den feilen noordei wind, die door de boomen gierde.

Den volgenden morgen werd zij gewekt door een gulde lichtschijn, die haar bed als in een rose wolk hulde en c horizont, waarop zij een blik kon werpen door het raan was als in vlammen gehuld. In een wijden peignoir ging ; voor het geopende venster staan. Een koude, opwekken< luchtstroom drong de kamer binnen. Aan den purperen hemi zag zij, tusschen de stammen der boomen door, de zon, d deed denken aan het roode, opgezwollen hoofd van ee dronkaard. De grond was hard en droog en de voetstappe der boeren/ die naar hun werk gingen, klonken hol. 1 dezen nacht hadden de takken der populieren hun laatste bladertooi verloren. Ook de plataan en de linde lieten b eiken nieuwen rukwind een deel hunner bladeren vallen, d ronddwarrelden als hulpelooze vogeltjes.

Jeanne kleedde zich en om wat bezigheid te hebben, gin zij bezoeken afleggen bij de pachters van haar vader.

Bij de Martins werd zij met luide vreugdekreten ontvai gen, de boerin kuste haar op beide wangen en men dwor haar letterlijk, een glas kersenwijn te drinken. De Couillar< waren al net zoo blij, haar te zien; de boerin babbelde onof houdelijk en zij mocht niet heengaan, eer zij een glas bessei jenever met suiker had geproefd.

Sluiten