Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuig van alle kanten, uitte toen op gewichtigen toon zijn oordeel over de gewenschte afmetingen, die het wapenschild zou moeten hebben en begon na een nieuwe gedachtenwisseling met de leden der familie, aan zijn werk.

Ondanks .de kou, liet de barones zich een stoel brengen om naar het werk te kijken en met een warme stoof onder de verkleumde voeten zat zij genoeglijk te babbelen met den schilder; hij moest haar op de hoogte brengen van de huwelijken, die in de laatste jaren gesloten waren; vertellen van sterfgevallen en jonggeborenen en door zijn interessante verhalen aanvullen, wat zij niet had kunnen bijhouden omtrent de geneologie den voorname families.

Julien zat schrijlings op een stoel naast zijn schoonmoeder. Hij rookte.zijn pijpje, spuwde op den grond en volgde, aandachtig luisterend, met scherpen blik het afwerken van zijn bontgekleurd wapenschild.

Ook père Simon, die met zijn spade over den schouder, op weg was naar het bouwland, kwam eens naar het gewichtige werk kijken en zoodra de aanwezigheid van Bataille in de beide boerderijen bekend was geworden, haastten ook de twee pachtersvrouwen zich om een kijkje te komen nemen. Zij stelden zich op aan weerskanten van de barones en waren het erover eens, dat je wel verbazend knap moest zijn om zooiets moois te kunnen maken.

Den volgenden dag eerst konden de wapens op de beide portieren van de koets worden aangebracht. En tegen elf uur 's morgens, toen monsieur Bataille de laatste hand aan het werk legde, was ook weer de heele familie tegenwoordig. De koets werd naar buiten getrokken, opdat men het kunstwerk beter zou kunnen bewonderen.

Het was keurig in orde en men maakte Bataille, die zijn schilderkist weer op den rug gespte, de vleiendste complimenten. De baron, de barones, Jeanne en Julien waren het erover eens, dat de man een bijzonder artistieken aanleg had en dat hij, als de omstandigheden hem gunstiger waren geweest, zonder twijfel een wereldberoemd artist zou zijn geworden.

Sluiten