Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwam haar vader daar? En alle brieven lagen geopend op het bed en den vloer! -

O, hij mocht ze niet lezen, zelfs geen enkelen ervan zien! Van den schandelijken inhoud mocht hij nooit iets te weten komen!

Haastig raapte zij al de gele velletjes papier bijeen, die van haar grootouders en die van den minnaar, ook die, welke nog in pakjes saamgebonden waren en alles te zamen wierp zij ze in den haard. En met een der brandende kaarsen, die bij het bed van de doode stonden, ontstak zij een vroolijk vuurtje van petite mère's „reliquieën".

Een heldere vlam verlichtte de kamer en wierp grillige schaduwen over het bed, over het gelaat van de doode en het crucifix, dat tusschen de handen der barones was gelegd. Eerst toen er niets meer dan een hoopje asch was achtergebleven, ging Jeanne weer op haar-plaatsje bij het raam zitten. En zij vroeg zichzelf af, hoe het geweest zou zijn, als haar moeder niet gestorven was en zij toch het geheim had ontdekt?

Zou zij dan evenveel teederheid, dezelfde kinderlijke liefde voor petite mère kunnen gevoelen als daarvóór? Neen, dat zou een onmogelijkheid zijn en die gedachte deed haar hart pijn.

Aan den hemel begonnen de sterren te verbleeken en een frissche morgenkoelte drong in de kamer. De maan ging in zee onder en wierp nog een laatsten zilveren glans over het donkere water.

Flauwtjes begon de hemel zich reeds rood te kleuren. Ontroerd keek Jeanne naar den komenden dageraad en droevig vroeg zij zich af, hoe het toch kwam, dat op deze aarde, die zooveel schoons, zooveel bekoorlijks heeft, toch geen vreugd, geen geluk scheen te bestaan.

De deur werd geopend en Julien kwam binnen.

— Ben je niet erg vermoeid?" informeerde bij.

En, blij, dat zij niet meer alleen was, antwoordde zij:

— Neen Julien, ik dank je."

— Ga nu wat slapen," stelde hij voor. Zacht drukte zij

Sluiten