Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan om met hem te spieken; zij namen zelfs niet de moeite om hem te groeten. Hij ging bij de bevolking door voor een soort toovenaar, die door het uitspreken van geheimzinnige woorden het ongeluk kon oproepen en die in rechtstreeksche verbinding stond met den duivel. Als hij zijn hand op den rug der koeien legde, vertelde men, gaven de beesten blauwe melk of ze droegen hun staart in een krul, en door het prevelen van een paar onverstaanbare formules kon hij verloren voorwerpen terug vinden.

Pastoor Tolbiac gaf zich met hart en ziel over aan het bestudeeren van boeken, die de geschiedenis behelsden van de verschijning van den duivel op aarde; waarin veel werd verteld van zijn macht en invloed, van al zijn hulpmiddelen en zijn slimme streken, die hij had uitgehaald.

En daar hij meende geroepen te zijn om die mysterieuze macht te bestrijden, had hij alle formules, die de kerkelijke boeken aangaven om dien noodlottigen invloed te bestrijden, uit het hoofd geleerd. Hij meende dat altijd en overal de Booze Geest rondwaarde en elk oogenblik kwam de Latijnsche spreuk Van zijn lippen: Sicut leo rugiens circuit quoerens quem devoret.

En overal in den omtrek ging een eigenaardige roep van hem uit. Zelfs zijn collega's, de eenvoudige, onnoozele pastoors van het platte land, die blindelings geloofden in Satan en voor wie het moeilijk viel te bepalen, tot hoever het begrip „godsdienst" zich uitstrekt, ook zij beschouwden tabbé Tolbiac als een soort toovenaar en zij hadden meer ontzag voor de geheimzinnige macht, die ze hem toekenden dan voor zijn onwrikbaar strenge levensopvatting.

Als hij Jeanne ontmoette, groette hij haar niet meer. Die vijandige houding verontrustte en bedroefde tante Lison, die er niets van begreep, dat haar zwager en nicht de kerk niet meer bezochten. Zij was vroom uit overtuiging, zij ging uit eigen beweging te biecht, maar niemand wist er iets van, en niemand stelde er ook belang in.

Als zij alleen was met Paul, vertelde zij hem van den

Sluiten