Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woekeraar, voor haar te bellen. Aarzelend stelde hij voor:

— Als het u niet gelegen komt, zal ik later wel eens terug komen ..." maar zij herhaalde haar verzoek en eenige minuten later kwam de baron binnen. Hij begreep onmiddellijk de situatie. De schuldbekentenis liep over een bedrag van vijftienhonderd francs. Hij betaalde duizend, keek den ouden man diep in de oogen en sprak op dreigenden toon:

i— Heb het hart niet, u nogmaals hier te vertoonen!"

De ander dankte, groette alleronderdanigst en ging heen.

De grootvader en de moeder vertrokken naar HSvre, maar aan het gymnasium hoorden zij, dat Paul er sinds de laatste vier weken niet meer was geweest. De rector had vier brieven ontvangen, door Jeanne onderteekend, waarin werd meegedeeld, dat haar zoon ziek was. In eiken brief had een doktersattest gezeten, alle vervalscht door den jongen man.

Sprakeloos keken vader en dochter elkaar aan en op aanraden van den rector begaven zij zich naar den commissaris van politie om opsporing te verzoeken. Zij bleven in het hotel overnachten, waar zij den volgenden dag bericht kregen, dat Paul was gevonden bij een jong meisje van verdachte zeden. Zonder dat er een woord over al het gebeurde werd gewisseld, vertrok Paul met moeder en grootvader naar les Peuples. Jeanne snikte in haar zakdoek en Paul keek met onverschilligen blik naar de velden, waar zij langs reden.

Een week later had men ontdekt, dat hij in de laatste drie maanden vijftienduizend francs schulden had gemaakt. De crediteuren hadden niet eerder van zich doen hooren, omdat zij wisten, dat hij weldra meerderjarig zou zijn.

Men vroeg Paul geen enkele verklaring, want „de drie moeders" wilden hem liever met zachtheid terugwinnen. Allerlei lekkere schoteltjes werden voor hem klaargemaakt en hij werd op schromelijke wijze verwend. Daar het prachtig voorjaarsweer was, werd voor hem te Yport een boot gehuurd, en hoewel Jeanne weer angstig en ongerust was, kon hij naar hartelust zeiltochtjes maken.

Sluiten