Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. De arbeider moet Hieronder rustig tijd hebben, om z'n hoofdmaaltijd te gebruiken, en eer hij weer aan den arbeid gaat, moeten de zwaarste verteringsprocessen zijn afgeloopen. Anderhalf uur is daar, alles te zamen, amper genoeg voor. Eén uur is beslist te weinig. Twee uur is veel beter, i) In zulk een schafttijd kan een normaal arbeider zich weer bijna geheel van de vermoeidheid en de vermoeienis herstellen. Gewoonlijk voelt hij zich zelfs na een stevig maal sterker dan 's morgens vroeg. Hoe noodlottig dus de hier en daar ingevoerde „Engelsche arbeidstijd", waarbij na een heele korte middagpauze aanstonds gewoon wordt doorgewerkt, voor de gezondheid der werklieden is, begrijpt iedereen nu vanzelf. Daaruit verklaren zich ook de talrijke klachten over die dagindeeling bij de handelsbedienden der kantoren. En »eenvoudig onverantwoordelijk is het, wat 'in de winkels en bazars der groote steden schijnt te geschieden, er een bijzondere premie op te stellen, als de bedienden 's middags na één kwartier schaft weer op hun post zijn !

In den middag herhaalt zich nu alles van 's morgens, met dit onderscheid dat het derde stadium meestal een kwartier of half uur vroeger dreigt in te treden, en

i) Bei io-stündiger und langerer Arbeitsdauer sollte die Mittagspause in den Gross- und Mittelst&dten mindestens ii/a bis a Stunden betragen. Dr. Roth: Ermüdung durch Berufsarbeit. Bericht über den 14. intern. Kongress f. Hygiëne und Demographie, Berlin 1907. Bnd. TI 1908, blz. 602.

Sluiten