Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de korte pauze dus evenveel vervroegd wordt, maar dat men daarentegen, in den laatsten langen trek, wat langer misschien wel een half uur of drie kwartier door kan werken, omdat men er nu het heele vierde stadium bij nemen mag. Toch staat dê heele prestatie van de tweede daghelft tot de eerste meestal als 42 tot 58 pCt.

Zoo leert de zielkundige wetenschap ons den arbeider zooveel mogelijk nuttigen arbeid te laten verrichten, zonder hem overmatig te vermoeien.

Keeren we nu weer eens terug naar het onwetenschappelijk gedoe van Taylor. Van de twee. rustpoozen, die hij 's morgens en 's middags aan zijne kogelsorteersters voorschreef, deugde dus bijna niets.

Van een wikken en wegen tusschen herstellingsen onderbrekingseffect is geen sprake. Het éénige goede gevolg was, dat de meisjes althans 40 minuten per dag niet werden afgebeuld, om ze tijdens de 4X5 kwartier des te harder te kunnen voortzweepen, met dit éénig beding, dat zij er niet bij mochten neervallen, of zat worden van vermoeidheid, anders werden ze ontslagen.

Nog frappanter toont zich Taylors ontoerekenbaarheid aan zijn prachtmodel: den sjouwer Schmidt, die gietelingen van het fabrieksterrein in de spoorwagens moest laden. De afstand van den stapel naar den wagon was gemiddeld n M. Gemiddeld legde hij elke 2/100 minuut èen Meter af. Dat maakte dus methetterugkeeren naar den stapel erbij gerekend

Sluiten