Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschetste beginselen, het aantal en de duur der nuttige arbeidspauzes hadden moeten worden vastgesteld. Waarschijnlijk zou dan ook gebleken zijn, dat onder meisjes van dien leeftijd toch nog twee of meer verschillende arbeidstypen voorkwamen. Dezelfde typen hadden dan moeten vereenigd worden tot groepen, die elk een eigen dagorde hadden. Men ziet het, hier was zelfs geen gecompliceerde rekenliniaal voor noodig geweest, en de opzichters hadden veel nuttiger hun tijd besteed dan nu, daar ze niet telkens de kinderen die hun taak niet haalden, hadden moeten komen opwekken, onderricht geven, en de juiste methode leeren, wat toch niets baatte, daar het gemis niet lag in onwetendheid of luiheid, maar eenvoudig in hun vermoeidheidstype, een deel van hun onaanrandbare en onopgeeflijke menschelijke individualiteit.

Eenzelfde proef zou bv. thans moeten genomen worden onder de typographen, meer speciaal de machinezetters, die klagen, dat ze door het nog hier en daar toegepaste tariefsysteem overmatig afgejakkerd worden. Ook dit werk toch laat een nauwkeurige kwantiteits- en kwaliteitsbepaling in elk willekeurig tijdsdeel toe. Welnu, als men nu eens begon met van eenige doorsnee-werklui de kwantiteits- en de kwaliteitskurve op te maken voor een heelen dag, — zonder dat de betrokkenen hiervan afwisten natuurlijk — dan zou uit deze kurven omtrent het hangende geschil reeds zeer veel zijn af te leiden.

Sluiten