Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbarige reacties en ingebeelde drukgevoelentjes, die alles in de war brengen. Ook mogen bier, evenmin als bij andere proeven, de arbeiders het doel van het experiment natuurlijk niet kennen. Bovendien is het nuttig de proef telkens drie malen na elkander te herhalen, en hieruit het gemiddelde te nemen. Deze proef heeft het nadeel, dat ze de persoonlijke vermoeidheid niet tot haar recht laat komen; maar juist dit nadeel brengt het voordeel mee, dat men zich met een enkele eenvoudige proef toch zeer nauwkeurig oriënteert over de algemeene vermoeidheid van de heele ploeg. En ik weet geen beter middel voor de verdedigers van Taylor om zijne stelling (dat de arbeiders die volgens dit systeem werken, niets bijzonder moe worden), afdoende te bewijzen, dan deze eenvoudige proef met hen eens eenige malen te herhalen vóór en na den dagelijkschen arbeid, en dan die cijfers eens te durven publiceeren. Het verhoopte resultaat moet hen prikkelen, dunkt me, om onmiddellijk de hand aan het werk te slaan. Münsterberg, die deze proef toch wel kende, i) heeft ze wijselijk alleen maar gebruikt om de vermoeidheid van schoolkinderen te meten! In de Taylor-fabrieken repte hij er niet van. Maar laten zijne ietwat naïeve volgelingen dan ten minste de proef op de som durven nemen. Dan toch pas zullen zij bemerken: wat ze doen.

i) Grundzüge der Psychotechiïik blz. 575.

Sluiten