Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich voor het zijne schamen ? te meer, daar hij dit natuurlijk alleen binnen de werkplaats in de werkuren zou dragen. Dat zou bovendien ook de zedelijkheid en het schaamtegevoel ten goede komen, daar men nu in menige fabriek, op plaatsen waar de temperatuur hoog is, velen soms drie kwart naakt ziet rondloopen. Juist in den winter toch kan de werkman zijn warme, op de buitenlucht berekende kleeding, bij de ovens natuurlijk niet aanhouden. De boezeroen trouwens is al een soort uniform werkpak. Laat men deze kleedij verbeteren en naar de verschillende bezigheden aanvullen of verstellen; en de vermoeienis zal zich minder doen gevoelen, de vermoeidheid zal er langer om uitblijven. In Engeland vooral heeft de oorlog hierin reeds grooten vooruitgang gebracht.

Ten slotte beveelt Gilbreth met animo de oprichting van een vermoeidheids-museum aan. Alle typen van werkstoelen en ruststoelen, van geschikte werktafels en onderstanden, van belichtings- en ventileeringssystemen, van uniforme werkpakken en werkkleeden, moeten ten algemeenen bate worden tentoongesteld en aanbevolen. Zeker zal ons Centraal Zielkundig Bureau te Utrecht gaarne hiertoe het initiatief nemen, zoodra de gelegenheid hiertoe dienstig is.

Want dit is uit het voorgaande nu toch langzamerhand wel duidelijk geworden, dat de vermoeienis en de vermoeidheid de vijanden zijn van den arbeider, de vijanden van den patroon, de

Sluiten