Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vette cijfers op den tweeden regel van boven geven het gemiddeld getal sterfgevallen aan per duizend mannen van elke leeftijdsklas.

Al de cijfers, die dus in hetzelfde lijstje eronder staan dienen dus voor; elk beroep telkens met het vette cijfert) te worden vergeleken. Ik heb de beroepen gerangschikt naar het laatste cijfer, dat al de vijf vorige groepen samenvat, en dus den heelen beroepsleeftijd omvat. Bovenaan staat het meest levensge' vaarlijke beroep. Opgenomen zijn alleen de fabrieksen atelier arbeiders. Hierbij was een zekere willekeur niet te vermijden, maar ik geloof toch een zorgvuldige keuze te hebben gedaan.

Verder is de lijst zoo ingericht, dat boven de eerste dwarsstreep (op blz. 81) alle beroepen staan, wier gemiddelde mortaliteit boven het normale gaat. Tusschen de beide dwarsstrepen staan de beroepen waarvan de sterfte-cijfers normaal zijn; terwijl daaronder op blz. 82 83) de vakken genoemd worden, die in de sterfte-tafels een gunstiger figuur maken dan gewoon.

Wat ons bij de beschouwing van dit lijstje nu het allereerst opvalt, is het groote getal beroepen en ploegen, die hun arbeiders vóór hun normalen tijd ten grave jagen.

1) Over de voorbeeldige wijze waarop dit cijfer berekend is, zie men de aangegeven Statistiek zelf blz. XII en XIII, noot a. Ik noem deze berekening voorbeeldig, omdat hierdoor de storende verschillen tusschen den opbouw der verschillende beroepsgroepen uit de 5 leeftijdsklassen, geëlimineerd zijn, wat voor een onderlinge vergelijking natuurlijk allerwenschelijkst is.

Sluiten