Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad, wie den arbeid dezer beroepen nu met Taylor nog intensiever wil gaan maken, weet niet wat hij doet.

Let er bovendien op, dat in dit staatje alleen de mannen zijn opgenomen. Hadden wij ook een dergelijke statistiek voor de vrouwen en meisjes, dan zouden die cijfers wis een nog veel wreedaardiger indruk maken.

Voor de patroons en de ingenieurs der betrokken bedrijven geeft onze statistiek ons ook de juiste mortaliteitscijfers. Alleen zijn deze om het kleine getal der betrokken personen, niet overal even maatgevend. Zoo goed als overal, waar ze echter over groote getallen loopen, staan ze öf op normaal öf eronder. Het is dus niet zoozeer het verblijf of de losse bezigheid in de fabrieken, maar de harde slafelijke arbeid, het zwoegen van morgen tot avond, dat den vroegen dood ten gevolge heeft. Hier is het dus zaak voor eiken werkgever, om de hand in eigen boezem te steken, om te denken aan Jezus' woorden:

Bemin Üw naaste als uzelven, Wat gij niet wilt, dat U geschiedt, Doe dat ook aan een ander niet.

Wel opvallend, en in zekeren zin een verontschuldiging voor Taylor, is verder het feit: dat de twee ploegen, waaraan hij zijn systeem als het ware uitgevonden en ontwikkeld heeft, die der sjouwers en

Sluiten