Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daaruit volgt een verschuiving in de stofwisseling van het organisme, die, bij langdurige voortzetting van deze wanverhouding, vanzelf leidt tot belemmering en verzwakking van de gewichtigste organen, vooral van de longen, en zoodoende de dispositie tot tuberculose aanmerkelijk verhoogen kan ... Hoe kan trouwens het organisme zijn krachten ontwikkelen, als men uren lang met overmatige inspanning altijd denzelfden eentonigen arbeid verricht, aan hetzelfde materiaal, met dezelfde werktuigen in dezelfde houding, met dezezelfde beweging, terwijl terzelfder tijd wellicht oorverscheurend gedruisch alarmt, in een atmospheer van stof en rook, damp en hitte, en daarenboven voortdurend de meest gespannen aandacht gevergd wordt om altijd dreigende ongevallen te voorkomen". Hiermede stemt dan ook voor ons vaderland Dr. L. Heyermans in zijn handleiding tot de kennis der beroepsziekten (Rotterdam 1908) volkomen overeen. „Dan zal blijken dat de hoofd-factor in den strijd tegen deze gevreesde volksziekte gelegen is in het bestrijden van de verschillende nadeelige factoren, die zich bij de uitoefening van het beroep voordoen .... Normale arbeidsduur met behoorlijke tusschenpoozen, en afwisseling van arbeid zijn in den strijd tegen de tuberculose wapenen, waarvan men steeds meer de doelmatigheid en de scherpte leert inzien". Maar Taylor heeft hier maling aan, of had hier nooit van gehoord. En dit beangstigt ons te meer, als wij zien, dat

Sluiten