Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat zijn toch al weer feiten, die te denken geven!

Maar ten slotte heeft de bekende Geneefsche professor en socioloog Alfredo Niceforo in verschillende zijner boeken, maar vooral in zijne Anthropologie der nicht-besitzenden Klassen, Leipzig-Amsterdam 1910, de ontzettende stelling verdedigd, dat alle West-Europeesche volken, en dus ook het onze, thans eigenlijk uit twee in den grond van hun natuur geheel verschillende rassen bestaan: den proleet en den bourgeois. Deze beide groepen verschillen volgens hem niet slechts in vak en bezigheid, opvoeding en fijne manieren, maar loopen verder ook dermate uiteen in lichaamsbouw, gewicht, hoofdomvang, voorhoofdshoogte, schedelinhoud, hersengewicht, gelaatshoek, enz. dat hij voor elk van beide een eigen anthropologisch type meent te moeten opstellen, en dat zij dus in den vollen zins des woords twee verschillende rassen zijn gaan vormen. Dit moge nu wat boud gesproken zijn, maar uit de vele door hem met nauwkeurigen verzamelzin bijeengebrachte feiten en statistieken volgt toch met onontwijkbare gewisheid, dat de gezamenlijke lichaams- en zielskenmerken der moderne arbeiders, onder den invloed hunner ongunstige levensomstandigheden, over het algemeen niet slechts op een veel lageren trap staan, dan die der meer met uiterlijke goederen bedeelden, maar zelfs een onloochenbaar begin van degeneratie, van verwording beginnen te vertoonen. De zoogenaamde physieke degeneratieve kenmerken

Sluiten