Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mensch. Wie geen hooger begin erkent dan het menschelijk goedvinden, sluit Gods opperbestuur buiten, en is genoopt gedweeëlijk al de kronkelingen te volgen, die in den loop der tijden door het menschelijk goedvinden worden gemaakt. Tegen de uiterste consequenties van Socialisme en Anarchisme heeft hij ten slotte geen verweer.

U

De Grondwet

Ëen constitutioneel* Monarchie zijn we. Dat wil zeggen: we hebben een Grondwet en worden naar, een grondwet geregeerd. t Wat is de Grondwet?

De Grondwet is de algemeene Staatswet, waarin, wederzijds, de rechten der Kroon, en de rechten des volks worden omschreven en gewaarborgd. Wederzijds, want zoowel de Koningin, die regeert, heeft rechten, als het volk dat geregeerd wordt

De Vorst (of Vorstin) regeert niet oppermachtig. Hij mag niet doen wat bij wil. Dit zou Oostersch of middeneeuwsch despotisme zijn. In de menschelijke n&tuur dreigt altijd het egoïsme, bij wie de macht in handen heeft, de macht te doen ontaarden in willekeur en geweld. En dit mag niet, want naar recht moet worden geregeerd. Regeeren is, het bestuur dat u is toevertrouwd, uitoefenen gelijk het recht het voorschrijft. Dit geldt in eiken kring waar gezag wordt uitgeoefend, en dus ook voor wie het Hoogste Gezag in den staat voert. Daarom zijn ook de rechten van den Kroondrager, die hij alleen bezit, en die daarnaar /r<r-rogatieven of vóór-rechten worden genoemd, in de Grondwet omschreven, en worden die door haar gewaarborgd.

Den grond waarop de bepaling dezer Koninklijke bevoegdheden rust, vinden de antirevolutionairen in zulke plaatsen in de Heilige Schrift, waarin gezegd wordt, dat het gezag waarmee Koningen en Overheden bekleed zijn, ontleend is aan het gezag Gods, zoodat zij regeeren in Zijnen naam, of „bij de gratie Gods"; en tegelijk verklaard wordt, dat zij hebben te regeeren in recht en gerechtigheid. Zoodat zij hun volken hebben te beschouwen, niet als bestaande om hunnentwil, maar omgekeerd, als onderdanen, die zij hebben te besturen, te beschermen, te verdedigen tegen onrecht of geweld

Sluiten