Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook is de Grondwet geen onveranderlijk document, geen wet van Perzen en Meden. Zij kan op wettige wijze, naar vaststaande bepalingen, worden gewijzigd. Van een oostersch despotisme heeft zij dus niets. Maar zij mag ook niet ontaarden in een speelbal der partijen, ter bereiking van oogenblikkelijke, misschien zeer onbekookte wenschen; en daarom is zij gebonden aan de bepaling, dat de groote meerderheid der natie, minstens twee derde, instemme met den wensch naar herziening.

III

Het Parlement

Wij hebben onze Staten-Generaal, bestaande in een Eerste en Tweede Kamer. Zoo ergens, dan zijn hieromtrent verkeerde denkbeelden in omloop en is terugkeer tot de zuivere opvatting noodig.' Trouwens, de Europeesche parlementen zijn schrikkelijk aan het ontaarden; en door daartegen niet te waken, dragen zij zelf de schuld, dat men er van maakt wat ze in 't geheel niet moeten zijn.

Het Parlement is geen volksvergadering, waar Jan en Alleman zijn meening komt zeggen over dingen, die hij wenschelijk acht, die hij tenslotte in een motie belichaamt en aan stemming door de Kamer onderwerpt. Volksvergaderingen mag men houden zooveel men wil, maar daarvoor is noch de Tweede noch de Eerste Kamer de plaats.

Het Parlement is de vergaderplaats der wettig verkozen volksvertegenwoordigers, waar de Regeering, die door de Koningin benoemd is, de maatregelen welke zij noodig acht, in wetsontwerpen voorlegt, opdat de volksvertegenwoordigers beoordeelen, of daarin niets in strijd is met de in de Grondwet gewaarborgde rechten des volks, en of deze maatregelen dus geacht mogen worden in het belang der natie te zijn. Dit belang dan niet enghartig opgevat, maar met ruimen blik, zoodat verleden en toekomst in het oog wordt gehouden. Evenmin partijdig, als om slechts ééne of enkele groepen in de natie ter wille te zijn; maar als omvattende het belang der geheele natie, zoowel het geestelijke en zedelijke, als het intellectueele en stoffelijke welzijn der natie in al haar geledingen. Het doel daarvan is om door overleg met de Regeering („gemeen overleg", gelijk de term luidt) het verkeerde, dat onverhoopt in het regeeringsbeleid mocht willen insluipen, te weren, en het heilzame den vrijen doortocht te laten.

Sluiten