Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen, moeten elkander niet storen, maar ongehinderd naast elkaar bestaan. De beide takken der Staten-Generaal zouden dan ieder een eigen terrein hebben om zich op te bewegen; en het gevaar van in beginsel te zijn een repetitie, of een antagoniste van de Tweede zou voor de Eerste Kamer niet bestaan.

Men heeft ook het denkbeeld geopperd om de Eerste Kamer het recht van amendement te geven. Dit zou echter onzes inziens juist het antagonisme bevorderen. Door dit recht toch zou deze Kamer het telkens in de hand hebben de wetsontwerpen te wijzigen in den tegenovergestelden zin, waarin ze aan de overzijde van het Binnenhof waren goedgekeurd.

V

Buitenlandsche Politiek

Van onze betrekkingen met het Buitenland wenscht de antirevolutionaire partij, dat ze zoo, vriendschappelijk mogelijk, en in economischen zin zoo voordeelig mogelijk zullen zijn. Vrij ruilverkeer als ideaal, mits andere landen dan óok dat systeem huldigen; en anders, bescherming van den nationalen arbeid door verhoogde invoerrechten. Ook mag zeker als eene communis opinio genoemd worden, dat zij, in verband met het sterk toegenomen wereldverkeer, in de diplomatieke aanraking met andere mogendheden, bij toeneming het zwaartepunt wenscht gelegd te zien op de consulaire werkzaamheid in alle belangrijke handelspunten van de oude en nieuwe wereld.

Van onze betrekkingen tot andere mogendheden sprekende, denkt men vanzelf aan Leger en Vloot. De onafhankelijkheid van het Moederland en de Koloniën moet, als het noodig mocht zijn, met alle beschikbare krachten tegen eiken aanval van buiten worden verdedigd. Naar antirevolutionaire opvatting zijn er slechts twee soorten van oorlog, de offensieve of aanvallende en de defensieve of verdedigende. De aanvallende oorlog, ondernomen uit wraakzucht, landveroverings- of welke soort van winzucht ook, moet als onrechtvaardig en ongeoorloofd worden beschouwd. Alleen ten behoeve van verdrukten en vervolgden zou gewapende interventie geoorloofd, ja geboden kunnen zijn. Grensgeschillen en kleinere botsingen tusschen genabuurde volken kunnen gemakkelijk langs den weg van het scheidsgerecht worden opge-

Sluiten