Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maatschappij en verheft het meest teugelloos egoïsme tot systeem. Individuen zijn er dan nog, maar geen bloed dat door de geslachten heen zich niet verloochent, geen hoogere verwantschap; op zijn best losse, tijdelijke verbintenissen, zonder wezenlijke eenheid. Van afkomst of voorgeslacht geen sprake. Hoé dikwijls is het niet gezegd: volken die de heiligheid van het huwelijk loslieten, werden de ontbinding ten prooi. En wat ziet men heden ten dage in Frankrijk 1

Daarom is er zooveel aan gelegen, dat de Overheid de wettelijke bescherming van het huwelijk en van de eerbaarheid op het publieke terrein als haar duren plicht beschouwe en mer dezen plicht niet transigeere, door de echtscheiding gemakkelijk te maken, gefingeerde voorwendsels als wettig bewijs aan te merken, aanstootelijke en ergerlijke voorstellingen op de publieke wegen, in den schouwburg, in beeld of geschrift, toe te laten. Door zulke grondslagen van ons volksleven niet krachtig te beschermen, verzwakt de Overheid haar eigen gezag. Meer dan vroeger moet hierop tegenwoordig worden gewezen. „De geheele geschiedenis", z"egt groen van Prinsterer ergens, „leert mij, dat er voor Overheid en Volk, buiten gemeenschappelijken eerbied voor den hoogsten Wetgever, geen cement ter vereeniging van vrijheid en gezag is".

VII

Binnenlandsch Bestuur

Wat het Binnenlandsch bestuur betreft valt de nadruk tegenwoordig vooral op drie zaken: op het onderwijs, op den maatschappelijken toestand der arbeiders- en der middenstandskringen, en in verband daarmeê op de verheffing en bescherming van den nationalen arbeid. Zelfs nu het beginsel der rechtsgelijkheid voor openbaar en bijzonder onderwijs in wetgeving en praktijk burgerrecht heeft verkregen en de schoolstrijd is geëindigd, laten wij niet af als rechtvaardigheidseisch aan de Overheid te vragen: volledige gelijkstelling van de twee groepen, die in ons land de volksopvoeding, ieder naar heur eigen beginsel, behartigen. Het verwijt dat wij het bijzonder onderwijs willen bevoorrechten is een omkeering der feiten. Bevoorrecht is langen tijd geweest en is nóg het openbaar onderwijs, niet het bijzondere. Het is niet meer dan

Sluiten