Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

Besluit

Het doel van dit vlugschrift is, gelijk in den aanhef gezegd is, niet om allerlei punten van actueele politiek te bespreken, maar om vanuit de door haar beleden beginselen te doen gevoelen, hoe de antirevolutionaire partij ze wenscht behandeld te zien. Deze partij zal ook nu niet in gebreke blijven haar Stembus-program vast te stellen en, van de noodige toelichting voorzien, wereldkundig te maken. Het zou dus geen pas hebben hier allerlei zaken, die bij voorbeeld bij Waterstaat of op het breede gebied van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de orde zijn of kunnen komen, te bespreken. Alleen mag er op gewezen worden, dat ook volgens onze overtuiging er inderdaad bestaat een „neutrale zóne" van wetgeving; en dat de antirevolutionairen geen het minste bezwaar hebben om op dat gebied samen te werken met wie ook. Ook al ware er dan, wat de drijfveeren betreft waardoor men tot dezelfde conclusie kwam, groot verschil, dit zou aan de samenwerking in geen enkel opzicht schaden. Veeleer zou daaruit blijken, dat we, hoe ook gedeeld in partijen en gescheiden door beginselen, toch niet vergeten dat we één volk zijn en de algemeene belangen niet mogen laten achterstaan voor het partijbelang. De schoolstrijd heeft helaas wel het gevolg gehad, dat dikwerf zelfs de meest zakelijke dingen als partijzaak werden behandeld; maar nu die strijd op den achtergrond raakt, mag van zoo iets geen sprake meer zijn. Elke meer of minder ingrijpende wet, zei de hoogleeraar OPZOOMER bij zekere gelegenheid, is een vergelijk tusschen de partijen. Dit is juist. Kunnen wij niet leeren, met eerbiediging von elkanders standpunt, gemeenschappelijk en zakelijk de dingen af te doen, dan zal' de landsvrede telkens worden verstoord en de wetgeving met machteloosheid zijn geslagen. Sedert de „nieuwe koers" haar intrede deed in onze politiek, zijn gelukkig ook in dit opzicht nu en dan hoopgevende verschijnselen gezien.

Niet als eigenlijke verkiezingslitteratuur — we zeiden het reeds — wenschen deze bladzijden te worden beschouwd. Het doel van ons schrijven was, den lezer in te lichten en te oriënteeren. Een groot euvel van de verkiezingsdagen is, dat men het publiek met namen en leuzen bedwelmt; namen en leuzen, waaraan dikwerf

Sluiten