Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inkomen zooveel doenlijk ontzien, en het al te kleine geheel van directe lasten vrijgesteld worde; terwijl dient gewaakt, dat te vrije invoer van bewerkte artikelen buiten noodzaak aan onze nijverheid en aan onzen loonarbeid geen afbreuk doen.

Art. 17.

Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt zij in de bevordering van kennis onzer historie; in de bevestiging van onze volksvrijheden in de versterking van het internationale rechtsbesef; in eene ervarene en door de Staten-Generaal voorzichtiglijk gecontroleerde diplomatie; en voorts in eene wettelijke steeds op de hoogte van haar tijd blijvende, op algemeenen dienstplicht berustende organisatie van strijdkrachten, en zulks met afdoenden waarborg, dat ook bij het scheeps- en kazerneleven voorzien zij in de verzorging der geestelijke behoeften en gewaakt worde tegen het voortwoekeren van zedelijke gevaren voor wie den lande dient.

Art. 18.

Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, dankt zij God, dat de aloude baatzuchtige neiging om de koloniën voor de kas van den Staat of van den particulier uit te buiten, mede onder den drang van het antirevolutionair staatsbeleid, al meer plaats heeft gemaakt voor een staatkunde van zedelijke roeping. Deze zedelijke roeping leide er de Regeering steeds meer toe, om tegelijk met de degefc^yerzorging der stoffelijke welvaart en de verbetering van de sociale verhoudingen, ook de autonomische ontwikkeling der inlandsche bevolking te bevorderen, en doe haar niet slechts op Java, maar allengs in heel onzen Archipel, tot krachtige bestuursdecentralisatie overgaan. Aan de inlanders moet niet uit Europa een hun vreemde cultuur worden opgedrongen, maar mede door onzen steun behoort hun Aziatische geaardheid tot hoogere ontplooiing te geraken. Onze Archipel vraagt niet alleen om een militaire politiemacht, die ons in staat stelt het gezag en de orde te handhaven, maar evenzoo om een vloot en leger, die eiken vijandelijken inval kunnen afkeeren. De vloot

Sluiten