Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keling van onze eigen strijd, van de proletariese klassenstrijd, des te gemakkeliker is het voor ons om in te zien welke kant de ontwikkeling van de maatschappij uitgaat en hoe wij daarin moeten handelen. Want het is zeker wel iets dat gij allen zult beamen wanneer ik zeg, dat wij de taktiek niet vrij kiezen, dat wij niet handelen in vrije wil, maar dat wij handelen zoals wij moeten, dat onze handelingen, onze daden bepaald worden door de maatschappelike verhoudingen en omstandigheden, door de kracht van onze tegenstanders en de richting van de maatschappelike ontwikkeling". Dr. Max Adler betoogt in zijn studie over „Marx als denker" dat de proletariese politiek toegepaste wetenschap is, en dat de doeleinden dezer politiek niets anders zijn „als de door de wetenschap blootgelegde maatschappelike ontwikkeling in de vorm van de bewuste aktie".

En wat leert nu de wetenschap omtrent de gang en het stadium der maatschappelike ontwikkeling ? In hoofdzaak dit: dat de arbeid zich voortdurend meer samentrekt in grootbedrijven en in die bedrijven steeds minder individueel of individualisties en steeds meer maatschappelik of socialisties wordt, terwijl het bezit der voortbrengingsmiddelen en de verdeling der voortbrengselen nog geheel individueel of individualisties zijn gebleven l), — dat het kapitalisme zelf de klasse der bezitlozen, der op loonarbeid aangewezenen, steeds groter, steeds talrijker maakt, en dat deze klasse zo omvangrijk is geworden, dat zij door haar aantal verreweg de sterkste klasse is, — dat het kapitalisme in toenemende mate aan de vrouw in het gezin haar arbeid ontrukt en daarmede de vrouwen tot loonarbeid drijft, — dat in toenemende mate mèt de socialisering van de arbeid en de samentrekking der bedrijven ter ene zijde het maatschappelik bezit zich bij een naar verhouding steeds afnemend aantal personen ophoopt en ter andere zijde de maatschappelike arbeid voortdurend meer van de steeds toenemende bezitlozenklasse afhankelik wordt en door deze klasse wordt beheerst, — dat de vruchten van het bezit voor de bezittende klasse onbeperkte welvaart op ieder gebied en een steeds toenemende overdaad zijn en de vruchten der bezitloosheid voor de bezitloze klasse steeds pijnliker en steeds ondrageliker wordende welvaarts-

') Deze tegenstelling wordt steeds meer ondragelik en onhoudbaar; haar oplossing zal moeten zijn, dat ook het bezit der voortbrengingsmiddelen en de verdeling der voortbrengselen maatschappelik of socialisties worden; de arbeidersklasse is geschiedkundig aangewezen, deze oplossing te bewerkstelligen.

Sluiten