Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tekorten zijn op ieder terrein, met zich brengende onvoldoende huisvesting, onvoldoende voeding en kleding, onvoldoende ontwikkeling, onvoldoend geestelik genot, vroege kinderarbeid, vroege dood, — en dat met de groei dezer tegenstellingen de bezittende klasse in toenemende mate voor de maatschappelike arbeid overbodig wordt.

De klassenstrijdende arbeidersbeweging in al haar organisatieonderdelen gaat bij haar strijd en bij al haar verdere arbeid uit van de kennis der maatschappelike ontwikkelingsfeiten en der maatschappelike ontwikkelingsbeweging en -strekking, door de samenlevingswetenschap haar verstrekt. Zij sluit bij die kennis aan en past die wetenschap toe. Haar aktie is derhalve bewuste toepassing der wetenschap. Maar juist daarom is voor haar de politieke strijd de belangrijkste: in de vakverenigingen voeren delen der arbeidersklasse in de regel strijd alleen tegen enkele groepen van ondernemers, de gehele arbeidersklasse kan alleen op staatkundig terrein gemeenschappelik strijd voeren omdat zij alleen daar haar solidaire belangen tegenover de ganse bezittende klasse kan verdedigen en omdat de bezittende klasse zelve de staat gemaakt heeft tot de voornaamste en sterkste verdediger van haar bezit en van al haar daaruit voortkomende belangen.

Bij deze strijd vindt de klassenstrijdende arbeidersbeweging haar tegenstanders in zeer uiteenlopende groepen en partijen verenigd l). Het meest aansluitend aan de wetenschappelik-aangewezen maatschappelike ontwikkelingsgang en daarbij het meest positief partij trekkend vóór de handhaving, vóór het konserveren, van de kapitalistiese grondslagen en de kapitalistiese organisatie der tegenwoordige maatschappij, zijn de Vrij-Uberale Partij en de nieuwe (de hoeveelste? ook de laatste?) partij van TREUB (de Ekonomiese Bond) principieel de voornaamste tegenstanders der sociaal-demokratie; het noodlot dezer partijen is evenwel, dat zij ter wille van haar eigen bestaan s) het bestaan van de maatschappelike klassenstrijd moeten lochenen en daardoor weer haar eigen kracht ver-

') Ten gevolge van de geringe omvang der beschikbare plaatsruimte zullen hier alleen nederlandse partijen behandeld kunnen worden.

*) „haar eigen bestaan" —; immers zij moeten trachten aanhangers te vinden onder door het kapitalisme onderdrukte groepen, die zich anders van haar zouden afwenden; hoe gering zou anders het aantal hunner aanhangers zijnl?

Sluiten