Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

militaire beslissing toe voort te zetten, — een inzicht dat ook de sociaal-demokraten in de Ententelanden delen 1).

Zoals de zaken op dit ogenblik staan, is het niet mogelik, anders dan op grond van door sympathieën ingegeven veronderstellingen aan te geven, welke militaire beslissing een einde aan deze oorlog zal maken.

Maar wèl is nu reeds te zeggen, dat, indien deze oorlog mocht eindigen met een vrede, die met berust op een algemene internationale rechtsorde en de algemene internationale ontwapening, de socialisten van alle landen de strijd daarvoor vóórop op hun strijdprogram zullen brengen.

Het vrouwenvraagstuk

Het tweede overwegend-belangrijke vraagstuk, door de wereldoorlog van 1914 aan de orde gesteld als een vraagstuk, dat een zeer spoedige oplossing van node heeft, is het vrouwenvraagstuk. Dit vraagstuk is niet nieuw, maar de oorlog heeft het meer dan enig ander vraagstuk tot een geweldige omvang doen uitdijen en zijn oplossing urgent gemaakt.

Het vrouwenvraagstuk ontstond, toen het kapitalisme allerlei rproduktieve arbeid, die de vrouwen tehuis verrichtten, ging overbrengen naar zijn bedrijven en de vrouwen, aan wie deze arbeid door het kapitalisties industrialiseringsproces was ontnomen, tot maatschappelike loonarbeid of tot een leven zonder maatschappelik-nuttige arbeid dwong. De vrouw werd daardoor op de arbeidsmarkt de konkurrent van de man, en de ondernemer speelde deze konkurrentie tegen vrouw en man beide uit, voornamelik door een lagere loonwaardering van de vrouwenarbeid met als gevolg de loondrukking voor de man.

') Ook in dit opzicht is er nog een onverzoenlike tegenstelling tussen Duitsland en de Entente: Duitsland heeft voor een groot deel door eigen militaire machtsprestaties en voor een klein deel door de ineenstorting van het tsaristiese Rusland een zo grote uitbreiding aan zijn grondgebied in Europa weten te geven en zijn staatkundige macht in de wereld daardoor zozeer weten te vergroten, dat het zonder bezwaar vrede zou kunnen sluiten, altans indien het daarbij het vrge recht van de meest uitgebreide militaire bewapening zou behouden zowel ter beveiliging van het nieuwe Groot-Duitsland als ter voorbereiding van voortgezette machtsuitbreiding in en buiten Europa — Dergelike belangen, overwegende levensbelangen van het kapitalistiese groot-Duitsland, staan onverzoenlik tegenover die der Entente.

Sluiten