Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit optreden van de vrouw op de maatschappelike arbeidsmarkt zou zich tot een meer of minder ingewikkeld arbeidsvraagstuk hebben beperkt, indien de kapitalistiese samenleving de vrouw evenals de man uitsluitend als leverancier van maatschappelike arbeid had kunnen beschouwen en behandelen. Doch daar verzette zich het natuurlik vrouwenleven zelf tegen. En daar verzette zich ook het algemeen maatschappelik belang tegen bij £en goede maatschappelike zorg voor de vrouw als moeder. Dientengevolge koppelde zich aan het vrouwenvraagstuk als arbeidsvraagstuk een ander voor het leven der vrouw en voor het leven der maatschappij oneindig veel belangrijker vraagstuk vast, nl. dat der samenvoeging van het onafwijsbaar belang van de vrouw en de maatschappij bij maatschappelike vrouwenarbeid en het even onafwijsbaar belang van beiden bij een goede maatschappelike zorg voor de vrouw als moeder.

Voor de vrouwen zelve is er nog een derde vraagstuk: dat harer verhouding tot de maatschappij en haar ontwikkeling, m. a. w. dat harer plaatsneming in de maatschappelike klassenstrijd. Een vraagstuk dat op eenvoudige wijze aangegeven kan worden in de vorm van deze vraag: is het een algemeen vrouwenbelang, dat de kapitalistiese maatschappij omgebouwd wordt tot een socialistiese ? — De georganiseerde arbeidersvrouwen beantwoorden die vraag bevestigend. De andere vrouwenorganisaties ontwijken het antwoord daarop.

De wereldoorlog heeft aan dit drieledige vraagstuk een biezondere betekenis verleend en een buitengewone omvang gegeven. De maatschappelike vrouwenarbeid is vooral in de oorlogvoerende landen reusachtig toegenomen: de oorlog eiste de mannen op voor het oorlogswerk en kon de beschikking over hen slechts verkrijgen door hun arbeid over te dragen op de vrouwen. De maatschappelike zorg voor de vrouw als moeder is in merkwaardige omvang uitgebreid geworden: onder de oorlogsdwang van behoefte aan vrouwenarbeid kwam de Overheid tot ingrijpende maatregelen in zake de verzorging van kinderen, en onder invloed van het inzicht dat het belang der (kapitalistiese) samenleving eist, dat het geboortenaantal zoveel mogelik „op peil" wordt gehouden, nam de Overheid eveneens vérstrekkende maatregelen in 't belang der zwangere en der zogende vrouw. En tevens heeft het reusachtige verlies aan mannen van 17 tot 40 jaar in wetenschappelike, militaire en regerings-kringen vooral in Duitsland een

Sluiten